Quảng Nam phê duyệt dự toán Quy hoạch BVPT rừng giai đoạn 2011 – 2020

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí lập Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Theo đó Quảng Nam sẽ quy hoạch và bảo vệ phát triển 700.000 ha đất lâm nghiệp trong giai đoạn 2011-2020. Trước hết tỉnh sẽ thu thập tài liệu về hiện trạng sử dụng đất và tài nguyên rừng; số liệu về động, thực vật rừng; tính toán thống kê diện tích, trữ lượng theo trạng thái, theo đơn vị hành chính và theo mục đích kinh doanh, chủ quản lý. Trên cơ sỏ này tỉnh tiến hành xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và sử dụng đất với tỷ lệ 1/25.000, đồng thời điều tra, đánh giá thực trạng dân sinh kinh tế xã hội, thực trạng sản xuất lâm nghiệp của tỉnh, khảo sát rừng phòng hộ đầu nguồn các công trình thủy lợi, thủy điện lớn  và các vườn ươm, khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đơn vị chịu trách nhiệm lập quy hoạch là Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Trung bộ, với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.