Hội nghị Thanh niên Đông Nam Á về Rừng lần 1

Hội nghị Thanh niên Đông Nam Á về Rừng lần 1 với chủ đề “Kiến tạo lịch sử cho ngành lâm nghiệp” sẽ diễn ra tại Bogor (Indonesia) từ ngày 21 – 25/11/2011.

Để tham dự chương trình, các ứng viên đến từ 10 nước ASEAN hãy gửi một bài luận từ 300 – 500 từ với chủ đề “Sáng tạo của thanh niên về Rừng bền vững“, hồ sơ cá nhân, một bức thư nói về động lực của bản thân tới địa chỉ seafym.2011@gmail.com. Thành viên được chọn tham dự sẽ có cơ hội thực hiện một báo cáo 1.200 từ (4 trang) và trình bày tại hội nghị.

Chương trình sẽ đài thọ chi phí tham dự cho các thành viên.

Hạn cuối nộp CV, thư và bài luận: Trước ngày 14/11/2011.

Thông tin chi tiết như sau:

The 1st South East Asia Forest Youth Meeting 

THEME: “Create History For Great Forestry

SEAFYM (South East Asia Forest Youth Meeting) is forestry event which will be held to celebrate The International Year of Forest. This event will be organized by IFSA Local Committee IPB and would be attended by students from the 10 ASEAN countries.

The participants from ASEAN countries will be attending the 1st SEA-FYM in Indonesia on 21st – 25th, November 2011. The meeting will take place in Bogor, West Java, Indonesia. The schedule of activities will be held for lectures and seminar, fieldtrip or excursion, cultural night.

Students from ASEAN countries who are interested to attend this meeting and discuss together on how to make our forests more sustainable in the future are invited for this meet.

Students must submit 300-500 words abstract under theme “Youth Innovation for Sustainable Forestry”, CV and a Motivation Letter to seafym.2011@gmail.com before 14th November 2011

Also selected participants will have to complete registration form and submit 1200 words Full Paper and present the paper during the meeting.

Website: Southeast Asia Forest Youth Meeting

Contact: Organizing Committee of SEAFYM 2011 – seafym.2011@gmail.com.