Hải Dương: 414 tỷ đồng phát triển rừng giai đoạn 2010 – 2020

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 – 2020 với quy mô 10.630 ha diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn. Tổng vốn đầu tư thực hiện là 413 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách là 95.6 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm giữ ổn định rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2020; sử dụng, khai thác có hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; thu hút mọi nguồn lực xã hội và sự tham gia của các thành phần kinh tế vào các hoạt động lâm nghiệp, tăng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp bình quân 4% – 5%/năm, đảm bảo bảo đóng góp của ngành trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nâng cao mức sống của người dân vùng đồi rừng, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.