Lập Trung tâm Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển

ThienNhien.Net – Nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác về khoa học, đào tạo liên quan đến quản lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong ngày 26/7 đã phê duyệt “Dự án thiết lập Trung tâm Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển (CNRD)”.

CNRD có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kiến thức trong các lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước, sử dụng đất, sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo; quản lý vùng và giảm nghèo.

Dự án do Viện Quản lý Công nghệ và Tài nguyên Nhiệt đới và Cận nhiệt đới thuộc Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne, Đức tài trợ với tổng kinh phí 766,8 triệu đồng; thời gian thực hiện trong vòng 3 năm (2009 -2011); địa điểm thực hiện tại Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.