Điều tra, kiểm kê rừng tại Bắc Kạn và Hà Tĩnh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh, nhằm biết được chính xác toàn bộ diện tích rừng; chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng điều tra là diện tích rừng và đất chưa có rừng, trữ lượng gỗ, tre, nứa... (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Đề án này cũng giúp thiết lập hồ sơ quản lý rừng của địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu theo đơn vị quản lý rừng và đơn vị hành chính các cấp phục vụ theo dõi diễn biến rừng và đất chưa có rừng hàng năm, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và bảo vệ và phát triển rừng và làm cơ sở thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Cơ quan chủ quản Đề án điểm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian thực hiện Đề án điểm từ tháng 8/2011 đến tháng 6/2012.

Đối tượng điều tra là diện tích rừng và đất chưa có rừng, trữ lượng gỗ, tre, nứa và trữ lượng các bon rừng; chủ rừng được Nhà nước giao đất lâm nghiệp; được giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng và đất chưa có rừng.

Kết quả đạt được của Đề án sẽ là hệ thống bản đồ kiểm kê hiện trạng rừng và đất chưa có rừng theo 3 loại rừng, chủ quản lý và đơn vị hành chính tính đến thời điểm kiểm kê rừng và hệ thống số liệu kiểm kê rừng; báo cáo tổng hợp toàn bộ quá trình thực hiện Đề án điểm, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước.

Để thực hiện Đề án này, sẽ thành lập Ban Chỉ đạo do một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng Ban; Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan thường trực để tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Hà Tĩnh thành lập Ban Chỉ đạo ở địa phương do Phó Chủ tịch tỉnh làm Trưởng ban và lãnh đạo các sở, ngành là thành viên, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm thường trực.