Nâng cấp hồ chứa nước Mộc Hương – Đá Cát

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Mộc Hương – Đá Cát (Hà Tĩnh), với tổng kinh phí hơn 86,3 tỷ đồng.

Dự án sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp 3 hạng mục chính, bao gồm: điều chỉnh thiết kế công trình đầu mối hồ Mộc Hương theo các chỉ tiêu thiết kế về diện tích lưu vực, diện tích tưới, mức đảm bảo tưới, tần suất lũ kiểm tra, mực nước dâng, mực nước chết…; điều chỉnh thiết kế đường quản lý hồ Đá Cát; và các hạng mục bổ sung (sửa chữa, nâng cấp 12 cống lấy nước, 2 cống tiêu, 2 cống điều tiết và 6 cống qua đường).