Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Bắc Hải Vân

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2412/UBND-NN thống nhất quy mô đầu tư Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Bắc Hải Vân.

Theo đó, dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Bắc Hải Vân thực hiện tại địa bàn các xã: Lộc Thuỷ, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với 20 tiểu khu, do Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm mục tiêu bảo vệ, phát triển và phòng chống cháy rừng trên địa bàn các xã : Lộc Thuỷ, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc; tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trong vùng.

Dự án sẽ tập trung vào các hoạt động lâm sinh và xây dựng công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật. Trong đó, các hoạt động lâm sinh gồm: trồng và chăm sóc 200ha rừng phòng hộ;  trồng 350ha rừng sản xuất; chăm sóc 923,6 lượt ha rừng đã trồng thuộc dự án 661; khoanh nuôi tái sinh rừng cho 250ha; khoán quản lý bảo vệ rừng cho 10.000 ha. Xây dựng công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật gồm:  Xây dựng mới 5 km, sửa chữa 8 km đường lâm sinh; sửa chữa 75 km đường ranh cản lửa; xây dựng mới 01 trạm quản lý bảo vệ rừng và 01 chòi canh lửa rừng tại thị trấn Lăng Cô.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 11,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ năm 2011 đến 2015.