Xây dựng cơ chế nâng cao hiệu quả bảo tồn sinh học

Xây dựng Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020.Ảnh: minh họa

ThienNhien.Net – Để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng cơ chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Thanh tra môi trường, Cảnh sát môi trường và các lực lượng thanh tra chuyên ngành nông nghiệp, bảo vệ rừng và thủy sản.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia. Bộ này cũng chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng ban hành các cơ chế tài chính cần thiết cho hoạt động khai thác, bảo tồn đa dạng sinh học; cơ chế đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, lồng ghép vào các chiến lược, kế hoạch, chương trình quốc gia và ngành các nội dung liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học.

Được biết, sau khi Luật Đa dạng sinh học có hiệu lực, một số đề án đã được xây dựng như Đề án tổng thể về quan trắc đa dạng sinh học, Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai…

Trong đó, Đề án kiểm soát sinh vật ngoại lai đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 diệt trừ 50% loài sinh vật ngoại lai xâm lấn nguy hiểm hiện có ở Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện Luật Đa dạng sinh học, trong thời gian tới, quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học sẽ sớm được lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các khu bảo tồn, hệ thống cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã cũng sẽ được rà soát trong năm 2011 để chuyển đổi, phân cấp và phân công quản lý theo quy định. Ngoài ra, hệ thống trạm cứu hộ, sở thú, vườn thực vật, ngân hàng gen cũng sẽ được quy hoạch và xây dựng.