Thành lập 9 tiểu ban Khoa học Tài nguyên và Môi trường

ThienNhien.Net – Vụ Khoa học và Công nghệ  thống nhất thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2006 – 2010. 9 tiểu ban được thành lập gồm: Đất đai và Đo đạc – Bản đồ; Tài nguyên nước; Địa chất và Khoáng sản; Môi trường; Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi Khí hậu; Biển và Hải đảo; Công nghệ thông tin và Viễn Thám; Tuyên truyền và Khen thưởng; Tổ chức.

Ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Việc tổ chức thành lập các tiểu ban tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ của ngành là rất cần thiết, nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa báo cáo đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ của các lĩnh vực trong Bộ. Vụ Khoa học và Công nghệ cùng một số chuyên gia có kinh nghiệm của ngành sẽ phối hợp với các tiểu ban để xây dựng và hoàn thiện báo cáo. Hiện công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả cao, như công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, chuyển đổi tiêu chuẩn quy chuẩn theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Công tác đảm bảo đo lường học; công tác thông tin khoa học; chuyển giao công nghệ; xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ…

Các đại biểu đã đưa ra 10 nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao tiềm lực cho khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2011- 2015. Nhất là tăng cường chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nghiên cứu và phát triển; phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực hiện có toàn lĩnh vực phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; huy động các nguồn kinh phí từ các nguồn khác để giải quyết những vấn đề nghiên cứu khoa học và công nghệ trong ngành; đầu tư máy moc, trang thiết bị, công nghệ, hợp tác quốc tế trong khoa học và công nghệ; thông tin khoa học và công nghệ.