Suy thoái sông ngòi và bất cập trong tư duy quản lý