Quy chế hoạt động BCĐ chi trả dịch vụ môi trường rừng Lào Cai

ThienNhien.Net – Sau hơn 4 tháng thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lào Cai, ngày 16/5, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục ban hành Quyết định 1182/QĐ-UBND về quy chế hoạt động của đơn vị này.

Rừng phòng hộ Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (Ảnh: bee.net)

Quyết định nêu rõ, BCĐ có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động triển khai Đề án “Triển khai Nghị định số 99/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Tổ chức xác định diện tích rừng trong lưu vực có cung cấp dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi hành chính của tỉnh; xác định các đối tượng phải chi trả và được chi trả tiền dịch vụ ứng với mỗi lưu vực; Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định…

BCĐ hoạt động theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ (mỗi quý/lần) và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện, thành phố về việc thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Cơ cấu BCĐ bao gồm Trưởng Ban và các Phó Ban; thành viên là lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.