Năm 2011, Hà Tĩnh sẽ hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới với dự kiến phát động ngày "Toàn dân ra quân xây dựng nông thôn mới" vào tháng 3 năm nay. Đến nay, toàn tỉnh có 186/235 xã đã thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã.

Từ đầu tháng 01/2011 đến nay, Ban Chỉ đạo chương trình nông thôn mới của tỉnh đã ban hành 3 đề cương hướng dẫn về xây dựng quy hoạch, xây dựng đề án nông thôn mới cấp xã và đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Tỉnh sẽ phấn đấu trước 28/02/2011 hoàn thành và phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại 13 xã điểm trên địa bàn. 35 xã tiếp theo sẽ được thông qua quy hoạch trước 30/04/2011, sau đó tiến hành quy hoạch cho 187 xã còn lại trong năm 2011.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng đề án nông thôn mới và đề án phát triển sản xuất cho 48 xã trong thời hạn trước ngày 30/04, đồng thời phấn đấu hoàn thành công việc này với 235/235 xã trong năm 2011.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, thăm quan các mô hình tiêu biểu trong và ngoài nước. Tập trung vào việc xây dựng quy hoạch để định hình cơ cấu kinh tế, bố trí lao động và những nhóm nghề, cây con chính ở mỗi địa phương. Qua đó, tổ chức lại sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Được biết, chương trình xây dựng nông thôn mới có 5 nội dung cơ bản: đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn; phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng các hình thức sản xuất có hiệu quả trong nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh ở nông thôn và bảo vệ, phát triển nâng cao chất lượng môi trường nông thôn.