Triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng".

Trong năm 2011, Đề án sẽ tập trung thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn; xác định danh sách các tỉnh, vùng sẽ được ưu tiên triển khai chính sách trả dịch vụ môi trường rừng.

Việc tổ chức xây dựng và phê duyệt các đề án, dự án triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường tại địa phương cũng sẽ được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành trong tháng 12/2011.

Từ năm 2012 trở đi, sẽ tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án và tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai Đề án. Ở cấp tỉnh sẽ thành lập Ban chỉ đạo tỉnh do lãnh đạo UBND cấp tỉnh làm trưởng ban.

Theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ, có 5 đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường gồm:

Thứ nhất, các cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện.

Thứ hai, đối với cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch, phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch.

Thứ ba, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng sẽ phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Thứ tư, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất.

Thứ năm là các đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng; dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản.

Chủ rừng của các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng là tổ chức nhà nước sẽ là những đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.