Lập bộ phận chuyên trách chống thất thoát nước sạch

ThienNhien.Net – Đây là một trong những nội dung nâng cao năng lực quản lý cho đơn vị cấp nước nằm trong Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025. Chương trình vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010.

Chương trình đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân từ 30% năm 2009 xuống dưới 15% vào năm 2025. Do đó, một bộ phận chuyên trách sẽ được thành lập tại các đơn vị cấp nước, đặc biệt tại các đô thị có tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch cao.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước (BCĐ) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng BCĐ. Bộ Xây dựng là cơ quan Thường trực của BCĐ Chương trình.

BCĐ có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm thực hiện Chương trình; chỉ đạo thực hiện Chương trình; chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến Chương trình; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình tại các địa phương.

Ngoài ra, một số nội dung đáng chú ý khác của Chương trình là việc lập lý lịch mạng lưới đường ống, đồng hồ đo nước, sử dụng việc quản lý mạng và đồng hồ nước bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS); xây dựng cơ chế khoán cho đơn vị cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch và hưởng lợi nhuận từ kết quả này.

Đồng thời, xây dựng chế độ khen thưởng các cá nhân phát hiện và thông báo về các sự cố, điểm rò rỉ nước. Chế tài đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước gian lận, không trả tiền, làm hư hỏng tuyến ống.