Định hướng Phát triển bền vững ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Định hướng Phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 cần được chỉnh sửa và hoàn thiện theo hướng tập trung vào 3 “trụ cột” của phát triển bền vững là kinh tế, xã hội, môi trường.


Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng Định hướng Phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát 19 lĩnh vực hoạt động ưu tiên (gồm 5 lĩnh vực kinh tế ưu tiên, 5 lĩnh vực xã hội ưu tiên và 9 lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm ưu tiên), để giữ lại các nội dung cần thiết, đồng thời nghiên cứu bổ sung một số nội dung về biến đổi khí hậu, xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giáo dục văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập, giáo dục về phát triển bền vững trong nhà trường.

Dự kiến Hội nghị Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3 sẽ tổ chức vào ngày 30/11/2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế theo hình thức truyền hình trực tuyến tại Hà Nội và 63 tỉnh, thành phố.