Hà Nam: Cấm đổ, vứt chất thải ra ao, hồ, sông ngòi

ThienNhien.Net – Nhằm bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Hà Nam vừa có yêu cầu cấm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang hoạt động tại các làng nghề đổ, vứt chất thải bừa bãi trên lòng, lề đường, hệ thống thoát nước, ao hồ, sông ngòi, kênh rạch và các nơi công cộng khác.


Trong những năm qua, các làng nghề đã đóng góp cho xã hội một lượng hàng hoá khá phong phú, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ô nhiễm môi trường đang là mối đe dọa tới môi trường sinh thái, sức khoẻ cộng đồng dân cư và đến sự tồn tại, phát triển của chính các làng nghề.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào làng nghề phải có thủ tục về môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận trước khi đi vào hoạt động.

Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại các làng nghề có phát sinh chất thải phải xây dựng khu thu gom, xử lý chất thải phát sinh đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn được hỗ trợ về tín dụng theo các hình thức vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bão lãnh tín dụng đầu tư nếu có đủ điều kiện đối với từng hình thức hỗ trợ.

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có trách nhiệm công khai thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường của các làng nghề đến chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư xung quanh, và công bố danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ môi trường của các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm làng nghề cần có những giải pháp đồng bộ và toàn diện. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức người dân, không vì lợi ích trước mắt mà xem nhẹ việc ô nhiễm môi trường.