Nhiệm vụ quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên phạm vi toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước thuộc địa giới hành chính Hà Nội, cùng với phần mở rộng thuộc các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Hưng Yên.


Từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng tại đô thị

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một trong những nội dung cơ bản của nhiệm vụ này là quy hoạch thoát nước mưa phải góp phần giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng tại đô thị trung tâm Thủ đô Hà Nội và các đô thị khác trên địa bàn.

Đồng thời, quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung cho các đô thị (đặc biệt là đô thị trung tâm) và các khu công nghiệp, định hướng cho khu vực dân cư tập trung nông thôn nhằm góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội.

Quan điểm quy hoạch theo hướng khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước của Thủ đô Hà Nội.

Dự báo nhu cầu thoát nước mưa và phân vùng thoát nước thải

Trên cơ sở định hướng phát triển thoát nước trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch phải xác định mối quan hệ vùng về thoát nước, hệ thống tiêu thoát nước các lưu vực sông, các khu vực thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội; rà soát và xác định cụ thể các chỉ tiêu, thông số cơ bản cho thoát nước bao gồm điều kiện khí tượng, thủy văn, hệ số thấm, quy chuẩn thoát nước sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ…

Cùng với đó là nhiệm vụ dự báo nhu cầu thoát nước mưa và dự báo tổng lượng nước thải theo từng giai đoạn quy hoạch. Cụ thể, xác định lưu vực và hướng thoát nước mưa; vị trí, quy mô các công trình đầu mối, mạng lưới thoát nước mưa; lựa chọn hướng và phân vùng thoát nước thải, hệ thống thu gom, nguồn tiếp nhận nước thải; xác định chất lượng nước thải tại điểm đầu nối; vị trí, quy mô công suất các trạm, nhà máy xử lý nước thải và xác định nhu cầu sử dụng đất cho các công trình thoát nước.

Thời gian lập quy hoạch là 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 07/09/2010. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là UBND TP. Hà Nội.