Phát triển nhanh gắn với bền vững trong thập niên mới

ThienNhien.Net – Tại Hội thảo cấp cao “Việt Nam hướng tới thập niên mới và giai đoạn xa hơn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ các quan điểm phát triển của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trong đó chú trọng phát triển nhanh gắn liền với bền vững.


Hội thảo do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 18/08/2010 nhằm tham vấn các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế trong quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Dự thảo Chiến lược lấy chủ đề chính là tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo dự thảo, đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để phát triển cao hơn. Đặc biệt, quan điểm phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững là yêu cầu trọng tâm và xuyên suốt trong Chiến lược

Bên cạnh đó, việc đổi mới cơ cấu tổ chức Nhà nước, phát triển nền kinh tế tự chủ, coi trọng nhân tố con người cũng như nâng cao trình độ khoa học công nghệ là những yếu tố quan trọng mà Chiến lược đề ra.

Có mặt tại Hội thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế đã bày tỏ sự thống nhất với dự thảo Chiến lược này, cho đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trong 10 năm tới.

Mặt khác, các đại biểu cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến để Việt Nam có thể phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn 2011 – 2020.