Chương trình xây dựng nông thôn mới

ThienNhien.Net – Ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định 800/QĐ- TTg “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”. Theo đó, đến năm 2015 phải có 20% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới và con số sẽ tăng lên 50% vào năm 2020.

Đây là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng với 11 nội dung về quy hoạch xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội, chuyển dịch cơ cấu, giảm nghèo, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn…

Trong đó, mục tiêu về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phải đạt yêu cầu tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt sạch và hợp vệ sinh cho dân cư, trường học, trạm y tế, công sở và các khu dịch vụ công cộng. Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn xã.

Để thực hiện mục tiêu này, chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sẽ tiếp tục được thực hiện. Việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch cũng được xúc tiến, bao gồm: Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước trong thôn, xóm; xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải ở các xã; chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang; cải tạo, xây dựng các ao, hồ sinh thái trong khu dân cư, phát triển cây xanh ở các công trình công cộng.

Nguồn vốn dùng để thực hiện toàn bộ Chương trình này bao gồm vốn ngân sách, vốn trực tiếp, vốn tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp hợp tác xã và huy động sự đóng góp của người dân.

Bên cạnh đó, cũng vào ngày 04/06, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 61/2010/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo Nghị định này, sẽ có 28 lĩnh vực nông nghiệp được đặc biệt ưu đãi về đầu tư khi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.