Lập Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ dự án lập Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Dự án nhằm đánh giá đúng tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch của Hà Nội. Xây dựng phương án phát triển du lịch thành phố có tính khoa học và khả thi cao, phù hợp với Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển du lịch hàng năm.

Quy hoạch gồm 3 phần chính: phần thứ nhất là phân tích các yếu tố, điều kiện phát triển ngành du lịch thành phố; phần thứ hai gồm các phương hướng phát triển của ngành du lịch Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; và phần thứ ba là các giải pháp tổ chức thực hiện.

Sản phẩm của dự án sẽ bao gồm: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng, in màu, tỷ lệ 1/100.000; Bản đồ hiện trạng phát triển du lịch thủ đô Hà Nội, nền địa hình, in màu, tỷ lệ 1/50.000.

Dự án do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư có tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong Quý II/2010.