Đà Nẵng: Lập dự án xử lý nước thải bệnh viện

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh vừa đồng ý để Sở Y tế lập báo cáo dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, chưa có hệ thống xử lý nước thải hoặc đã trang bị nhưng quá lâu và hư hỏng, không đảm bảo yêu cầu.


Dự án được thực hiện trong năm 2010 bằng các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, kinh phí sự nghiệp môi trường, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sở Y tế là chủ đầu tư, có trách nhiệm lập đầy đủ thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để xin bố trí vốn thực hiện dự án.