Sửa đổi các Hiệp định của Dự án quản lý rủi ro thiên tai

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc gia hạn, sửa đổi Hiệp định tín dụng Phát triển, Hiệp định viện trợ của Nhật Bản và Hiệp định viện trợ của Hà Lan trong khuôn khổ dự án "Quản lý rủi ro thiên tai".


Được biết, mục tiêu của dự án này là hỗ trợ Việt Nam xây dựng một khuôn khổ toàn diện về quản lý rủi ro thiên tai nhằm giảm bớt mức độ tổn thương của địa phương trước thảm họa bão lụt; tăng hiệu quả thực hiện các hoạt động phục hồi và tái thiết sau thiên tai; và tăng cường năng lực cho các tổ chức quản lý rủi ro thiên tai ở cấp trung ương và địa phương.

Tương ứng với đó, dự án bao gồm 4 phần: đầu tư để phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; hỗ trợ tái thiết sau thiên tai và tăng cường thể chế, xây dựng năng lực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan điều phối dự án tổng thể.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục với Ngân hàng Thế giới để sửa đổi, gia hạn các Hiệp định trên theo quy định hiện hành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có kế hoạch chi tiết thực hiện và hoàn thành dự án theo các nội dung đã được sửa đổi và gia hạn.