Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh thiên tai

ThienNhien.net – Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và người dân ở các làng, xã nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đây là mục tiêu chung của Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Đề án dự kiến thực hiện trong 12 năm (2009-2020) triển khai trên 6.000 làng, xã thường bị ảnh hưởng do thiên tai trên toàn quốc.

Tổng mức đầu tư Đề án khoảng 988,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 55%, vốn dân đóng góp chiếm 5% và vốn tài trợ không hoàn lại từ các Chính phủ và tổ chức quốc tế là 40%.

Nguồn vốn này phân bổ cho 2 hợp phần của Đề án. 182,9 tỷ đồng cho Hợp phần 1 (nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền ở các cấp về quản lý, triển khai thực hiện cho các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng); 805,8 tỷ đồng dành cho Hợp phần 2 (nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng).

Cụ thể, Đề án trực tiếp nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền các cấp trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo đến năm 2020 có 100% cán bộ được tập huấn; tất cả các làng, xã ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra thiên tai được xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai, có lực lượng nòng cốt và lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân trong phòng tránh thiên tai; 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến các kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

Đề án cũng tiến hành thiết lập bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương ở từng cộng đồng; xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai các hoạt động về chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả ứng với từng giai đoạn trước, trong và sau thiên tai. Bên cạnh đó, hàng năm cần tổ chức diễn tập về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và thiết lập hệ thống về cảnh báo, truyền tin sớm về thiên tai trong cộng đồng.