Trồng rừng sản xuất, được vay vốn

ThienNhien.Net – Theo Công văn số 416/TTg-KTTH do Thủ tướng vừa ban hành, các chủ đầu tư thực hiện dự án trồng rừng sản xuất sẽ được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và được trả nợ một lần sau khi khai thác, không tính lãi gộp.


Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng đối với các dự án trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng quy định tại Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007.

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng được thực hiện từ năm 1998 – 2010, là một trong những chương trình kinh tế – xã hội trọng điểm, nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện có và tăng độ che phủ của rừng, đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo cho cư dân nông thôn, miền núi.

Từ năm 2006 – 2008, cả nước đã trồng mới 614.113 ha rừng rừng; khoanh nuôi, tái sinh 1.030.000 ha; khoán bảo vệ rừng 2.300.000 ha. Dự kiến sẽ phải trồng thêm gần 386.000 ha và tiếp tục khoanh nuôi, khoán bảo vệ rừng.