Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Bảo vệ môi trường Hạ Long

ThienNhien.Net – Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án bảo vệ môi trường thành phố Hạ Long.


Theo đó, Hội đồng này có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thẩm định Dự án Bảo vệ môi trường ở thành phố Hạ Long, theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng có sự tham gia của 03 đơn vị liên quan đến việc triển khai dự án sau này, gồm: Ban quản lý Dự án Thoát nước vệ sinh môi trường thành phố Hạ Long, Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh; Trung tâm Phân tích và Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh. Chủ tịch của Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thông.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng thẩm định. Kinh phí thẩm định Dự án và các chi phí có liên quan do cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định lập, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.