2010 là Năm Quốc tế Đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Liên Hợp Quốc đã tuyên bố năm 2010 là Năm Quốc tế Đa dạng Sinh học nhằm khẳng định sự đa dạng của các sự sống là tài sản vô hình và hữu hình của cuộc sống nhân loại. Năm Quốc tế Đa dạng Sinh học sẽ mở đầu bằng Hội nghị chính sách khoa học về đa dạng sinh học tại Paris (Pháp) vào tháng 01/2010.


Trong Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học 2010, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) sẽ thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức của công chúng về sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng của cuộc sống trên Trái đất, bổ sung tri thức của nhân loại về đa dạng sinh học đồng thời phân tích những hành động quốc tế để sử dụng đa dạng sinh học một cách bền vững.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về những tác động xã hội, kinh tế, môi trường và văn hóa đến sự suy giảm đa dạng sinh học cũng như tác động của nó đến tiến trình đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng Sinh học đã xác định UNESCO là đối tác quốc tế chủ chốt để thực hiện chiến lược đa dạng sinh học toàn cầu.

UNESCO thông qua khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa và đa dạng văn hóa, giáo dục và truyền thông, sẽ góp phần giải quyết nguyên nhân căn bản của sự xói mòn đa dạng sinh học do phát triển không bền vững.