2050: Xử lý triệt để các chất thải rắn

ThienNhien.Net – Năm 2015, 85% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh sẽ được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 60% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ. Đến 2050, đảm bảo tất cả các loại chất thải rắn phát sinh sẽ được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ thân thiện với môi trường, phù hợp với từng địa phương.


Đây là nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày…

Một trong những giải pháp thực hiện Chiến lược này là ban hành các quy định và chính sách khuyến khích việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải, đặc biệt là giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và tái chế chất thải hữu cơ; khuyến khích mua sắm các sản phẩm tái chế; xây dựng và áp dụng các chính sách ưu đãi cho các hoạt động tái chế và dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn; thúc đẩy xã hội  hóa công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn…

Cũng theo Quyết định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành các chính sách, cơ chế, công cụ về phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, phân loại chất thải rắn tại nguồn; xây dựng cơ sở dữ liệu về chất thải rắn trên toàn quốc; xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường về chất thải rắn; thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp chất thải rắn…