TP. Hồ Chí Minh: Hành động ứng phó Biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – UBND TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu gồm 14 thành viên do ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND làm Trưởng Ban. Đây là một trong những hành động của thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu.


Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ chuyên viên gồm một số lãnh đạo phòng, chuyên viên của Sở, ngành. Ban được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình hoạt động.

Ban Chỉ đạo hoạt động căn cứ theo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 và dựa vào tình hình thực tế tại TP. Hồ Chí Minh, Ban sẽ nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu, trình UBND TP phê duyệt.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chủ động triển khai, chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt và theo dõi, đánh giá, định kỳ báo cáo Thường trực UBND TP tiến độ thực hiện theo quy định; đề xuất các giải pháp để việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả cao, thiết thực; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban.