Xây dựng phương pháp lượng hoá thiệt hại do ô nhiễm

ThienNhien.Net – Để công tác quản lý và bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn, nhất là khâu lượng hoá được các thiệt hại do ô nhiễm nhằm xác định bồi thường và xử lý vi phạm về môi trường đối với các tổ chức, cá nhân gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt danh mục các nhiệm vụ mở mới năm 2010 thuộc Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015, gồm 112 nhiệm vụ do Tổng cục Môi trường và Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thực hiện trong 2 năm, kể từ năm 2009.


Nhiệm vụ đầu tiên là nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng chiến lược kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nhằm đề xuất dự thảo khung Chiến lược kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất việc thu phí bảo tồn đa dạng sinh học các nội dung của cơ chế chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học, hoàn thành các báo cáo đánh giá cơ chế chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học trên thế giới, làm rõ các nội dung liên quan đến đa dạng sinh học và Dự thảo thông tư liên bộ quy định về thu phí bảo tồn đa dạng sinh học.

Các đơn vị còn xây dựng phương pháp lượng hoá thiệt hại do ô nhiễm không khí, phục vụ công tác xác định bồi thường thiệt hại và xử lý vi phạm về môi trường. Nhiệm vụ này sẽ xây dựng phương pháp lượng hoá các thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra, nhằm phục vụ công tác tính toán đền bù thiệt hại và xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường trong điều kiện hiện nay.

Thời gian qua, do Việt Nam chưa xây dựng được phương pháp lượng hoá thiệt hại do ô nhiễm gây ra, nên việc xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm còn nhiều lúng túng, chưa thuyết phục, còn nhiều tranh cãi giữa doanh nghiệp và người dân sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm, hoặc phải gánh chịu thiệt hại cả về sức khoẻ và kinh tế do doanh nghiệp gây ra.

Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường còn nghiên cứu khả năng áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường sức khỏe ở Việt Nam; nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải phục vụ công tác thống kê nguồn thải tại lưu vực sông ở Việt Nam; nghiên cứu cơ sở khoa học và điều tra thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược quốc gia về xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.