Kiểm soát ô nhiễm ở Hà Nam

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt Kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2010-2015. Theo đó, việc kiểm soát ô nhiễm môi trường được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời, có trọng tâm và phù hợp với khả năng điều kiện thực tế. Mục tiêu là hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm phát triển bền vững, bảo vệ nguồn nước, sinh thái và cảnh quan.


Những chỉ số hướng tới

75% các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh sẽ được điều tra, thống kê, xử lý và quản lý; 75% chất thải nguy hại và 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu công nghiệp được thu gom, vận chuyển và xử lý; 100% nước thải sinh hoạt đô thị của các thị trấn (Bình Mỹ, Vĩnh Trụ, Kiện Khê, Hòa Mạc, Đồng Văn, Quế) được thu gom và xử lý.

Bên cạnh đó, tỷ lệ các làng nghề, làng bị ô nhiễm nặng có công trình xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tăng từ 30% lên 50%. 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng mới phải được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.
Tiến tới cải tạo 50% các kênh mương, ao hồ, đoạn sông chảy qua các đô thị đã bị suy thoái nặng. Tỷ lệ phủ xanh đất trống đồi trọc lên 15% năm 2015. Đặc biệt, phấn đấu nâng tổng diện tích các khu bảo tồn tự nhiên lên gấp 1,5 lần hiện nay.

Nhiệm vụ cụ thể bảo vệ môi trường

Giai đoạn từ nay đến năm 2015, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, tạo thành phong trào rộng lớn trong nhân dân và đoàn thể trên địa bàn tỉnh tự giác thực hiện bảo vệ môi trường.

Các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội phải gắn liền với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Các dự án phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Tiến tới áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và khắc phục suy thoái môi trường. Các công tác đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cần được tiến hành đồng loạt, khẩn trương.

Về vấn đề ô nhiễm lưu vực sông Đáy- sông Nhuệ, tỉnh đề nghị sớm đầu tư các công trình lấy nước sông Hồng từ cống Hát Môn, cống Tác Giang, cống Bến Mắm bổ sung nước cho sông Đáy và pha loãng nước sông Nhuệ.