Quản lý chặt chẽ đất trồng lúa

ThienNhien.Net – Những năm gần đây, đất trồng lúa ngày càng giảm do phải dành diện tích cho phát triển công nghiệp. Chiều ngày 18/08, tại cuộc họp với lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất trồng lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh, cần quản lý chặt chẽ đất trồng lúa.


Theo báo cáo quy hoạch sử dụng đất trồng lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 1995 đến 2008 sản xuất lúa gạo được cải thiện đáng kể, diện tích gieo trồng, năng suất và sản lượng lúa đều tăng khá. Về diện tích gieo trồng, năm 1995 đạt trên 6,7 triệu ha, năm 2008 đạt 7,4 triệu ha, tốc độ tăng bình quân đạt 0,7%/năm.

Tuy nhiên, theo Bộ NNPTNT, những năm gần đây cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đất trồng lúa ngày càng giảm do phải dành diện tích cho phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng và đô thị hóa.

Bộ NNPTNT đang xây dựng Đề án quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu đất trồng lúa phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, phải có quy hoạch sử dụng đất trồng lúa chung, đất quy hoạch phải đúng và tiến hành tổng điều tra lại hiện trạng sử dụng đất trồng lúa hiện nay; không được cấp phép sai quy định việc sử dụng đất, nhất là đất trồng lúa.

Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ NNPTNT có cách thức, phương pháp điều tra tổng hiện trạng sử dụng đất một cách cụ thể. Bộ NNPTNT tiếp tục hoàn thiện Đề án Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030.