Tạo quỹ đất phục vụ các mục tiêu công ích

ThienNhien.Net – Ngày 10/04, tại Quảng Ninh, Bộ TN&MT đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo Đề án “Tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư”. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Thế Ngọc chủ trì Hội thảo. Tham dự có một số đồng chí nguyên là lãnh đạo của Tổng cục Địa chính, đại diện Bộ Xây dựng, 11 Sở TN&MT phía Bắc, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Đây là hội thảo cấp chuyên gia lần thứ 3 về dự thảo Đề án này.

Đề án trên do Chính phủ giao Bộ TN&MT chủ trì xây dựng, là một phần của Đề án “Phát triển thị trường bất động sản; Tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư”. Đây là một trong các đề án trọng điểm quốc gia triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa X của Đảng. Phần “Phát triển thị trường bất động sản” Chính phủ giao Bộ Xây dựng thực hiện.

Trong thời gian qua, quỹ đất phục vụ cho các mục tiêu còn manh mún, phát triển không theo quy hoạch, chưa có định hướng rõ ràng, nhiều nơi thiếu quỹ đất cho các mục đích đã đề ra. Theo Thứ trưởng Trần Thế Ngọc, Đề án này ra đời sẽ giúp các địa phương cân đối lại quỹ đất cho các mục tiêu và được thể hiện trong quy hoạch. Thông qua đó, địa phương có danh mục các loại đất cho mỗi mục tiêu với địa chỉ, diện tích cụ thể. Từ đó tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, thu hồi giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, các giải pháp về chính sách pháp luật, kỹ thuật và các chương trình hành động của Đề án sẽ nhằm đổi mới cơ chế chính sách, pháp luật đất đai và các giải pháp thực hiện trong việc tạo lập, sử dụng quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư. Hệ thống giải pháp còn giúp nâng cao năng lực thể chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường quyền sử dụng đất và thị trường đất đai; phát huy nguồn lực đảm bảo sử dụng tài nguyên đất một cách tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu còn góp ý cho Dự thảo Nghị định Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thứ trưởng Trần Thế Ngọc cho biết, các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Nghị định đều là vấn đề bức xúc cần được điều chỉnh ngay. Các đại biểu đều cho rằng nội dung dự thảo có quan hệ lớn với Đề án “Tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư”. Nghị định này được thực hiện một phần sẽ giải quyết được những vướng mắc trong nội dung, phương pháp lập… quy hoạch sử dụng đất; hướng dẫn về công tác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

Dự thảo Nghị định sẽ được hoàn chỉnh và trình Chính phủ trong tháng 4 này.