Xây dựng mới 3 dự luật về tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Hội thảo Diễn đàn đối thoại chính sách các nhà tài trợ quốc tế (ISGE) chuyên đề “Tăng cường năng lực về Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)” vừa được Nhóm hỗ trợ quốc tế về TN&MT (Bộ TN&MT) tổ chức, nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ quốc tế đối với 3 mảng nhiệm vụ ưu tiên của Bộ TN&MT, là quản lý biển và hải đảo, xây dựng pháp luật về TN&MT và cải cách thủ tục hành chính.

Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Ngọc Sơn đã giới thiệu về Chương trình xây dựng các dự án Luật trong lĩnh vực TN&MT – Tầm nhìn đến năm 2020. Chương trình bao gồm yêu cầu phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như những hướng chính trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực.

Có ba dự án Luật được xây dựng mới là: Luật Đo đạc và Bản đồ, Luật Khí tượng Thủy văn, Luật Bảo vệ TN&MT biển.

Việc triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT đến hết 2011 cũng như việc hoạch định một chiến lược, Chương trình tổng thể về xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực TN&MT đến 2020 là rất quan trọng, giúp hình thành khung pháp lý và tạo tiền đề hoàn thiện chính sách pháp luật về TN&MT phục vụ phát triển bền vững ngành TN&MT và các ngành khác có liên quan.

“Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đề nghị các nhà tài trợ nghiên cứu và quan tâm ưu tiên đưa vào kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ để thực hiện chương trình xây dựng các dự án luật. Đặc biệt, để có kế hoạch dài hạn định hướng lớn tổng thể, đề nghị các nhà tài trợ giúp cho việc xây dựng khung chiến lược về xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020”, Vụ trưởng Phạm Ngọc Sơn nói.