Bạc Liêu: Hội thảo chương trình phát triển bền vững

ThienNhien.Net – Ngày 12/03/2009, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội thảo chương trình phát triển bền vững. Lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đến dự. Đồng chí Phạm Hoàng Bê, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, Thạc sĩ môi trường Nguyễn Văn Duyên – Phó Giám đốc Công ty tư vấn Môi trường và phát triển Việt Nam đã báo cáo tóm tắt văn kiện chương trình phát triển bền vững tỉnh Bạc Liêu (hay còn gọi là Chương trình Nghị sự 21 của tỉnh Bạc Liêu) thời kỳ 2008 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Chương trình đã đánh giá thực trạng phát triển bền vững tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2001 – 2005 và 2006 -2007 trên lĩnh vực kinh tế và xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, thể chế phát triển bền vững của tỉnh, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình phát triển của tỉnh; định hướng phát triển bền vững tỉnh từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, giải pháp thực hiện và các chương trình mục tiêu.

Quan điểm chỉ đạo phát triển bền vững của tỉnh Bạc Liêu xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2008 – 2010 là huy động mọi nguồn lực, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ trên cơ sở phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế trong nhóm cao của các tỉnh ĐBSCL, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Phát triển nền văn hóa tiên tiến, lành mạnh làm nền tảng tư tưởng xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và ti nh thần cho nhân dân. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tại hội thảo, đại diện các sở, ngành, đoàn thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham gia đóng góp ý kiến cho chương trình phát triển bền vữngcủa tỉnh thời kỳ 2008 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.