Tăng cường công tác bảo vệ môi trường – tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, ngày 23/01/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 249/BTNMT-TCMT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, đồng thời tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong năm 2009.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời sửa đổi bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật (quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường; quy chế bảo vệ môi trường của địa phương…).

Để hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các đơn vị rà soát các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng, địa phương, trên cơ sở đánh giá cụ thể tình trạng chất lượng môi trường, có chính sách phòng ngừa, hạn chế cấp phép đầu tư (mới, mở rộng) đối với loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gồm: chế biến tinh bột sắn, chế biến mủ cao su, sản xuất hóa chất cơ bản (có phát sinh nước thải công nghiệp), nhuộm, thuộc da, mạ kim loại, chế biến thủy sản, sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật (có phát sinh nước thải công nghiệp), sản xuất phân bón (có phát sinh nước thải công nghiệp) và sản xuất giấy, đặc biệt tại các lưu vực sông, khu vực nhạy cảm và ưu tiên bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu (cụm) công nghiệp và làng nghề, trong đó yêu cầu chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu (cụm) công nghiệp phải đầu tư xây dựng ngay các hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sau xử lý.