Dự thảo Nghị định về xác định thiệt hại môi trường do ô nhiễm, suy thoái

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định về xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với môi trường, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải, xâm hại môi trường hoặc gây ra sự cố làm ô nhiễm, suy thoái môi trường trên lãnh thổ Việt Nam, dẫn đến hậu quả làm suy giảm chức năng và tính hữu ích của môi trường.

Dự thảo Nghị định quy định về việc thu thập số liệu, chứng cứ về mức độ thiệt hại đối với môi trường (MT); tính toán thiệt hại đối với MT; xác định đối tượng gây ô nhiễm, suy thoái dẫn đến suy giảm chức năng, tính hữu ích của MT; xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Đồng thời, Dự thảo Nghị định điều chỉnh các trường hợp thiệt hại đối với MT, như MT đất, nước bị ô nhiễm vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái về số lượng, chất lượng; các loài hoang dã bị chết, bị thương.

Dữ liệu, chứng cứ chính về các nguồn có khả năng gây ra ô nhiễm, suy thoái MT gồm: các loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản lượng, nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất; các điểm xả thải, tần suất xả thải, quy trình xả thải, các chất gây ô nhiễm chính có trong chất thải, hệ thống xử lý nước thải và các thông tin khác về nguồn thải của các đối tượng trực tiếp xả thải hoặc bị tình nghi có nguồn thải gây ô nhiễm, suy thoái MT.

Việc tính toán thiệt hại MT căn cứ vào chi phí để xử lý các chất gây ô nhiễm trong MT nước và MT đất đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về MT, chi phí để phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và loài hoang dã về bằng hoặc tương đương với trạng thái ban đầu.

Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức quan trắc, đánh giá, đo đạc để thu thập dữ liệu, chứng cứ. Đơn vị này sẽ có trách nhiệm xác định đối tượng gây ô nhiễm, suy thoái và trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với MT.

Trên cơ sở dữ liệu, chứng cứ về đối tượng gây ô nhiễm, suy thoái, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với MT; dữ liệu, chứng cứ và kết quả tính toán thiệt hại đối với MT, UBND tỉnh, thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tòa án giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong từng trường hợp cụ thể.

Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo Nghị định tại đây