Thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (gọi tắt là Ủy ban sông Đồng Nai) để chỉ đạo, điều phối liên ngành, liên vùng, thống nhất thực hiện "Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 187/2007/QĐ-TTg ngày 3/12/2007.

Ủy ban sông Đồng Nai là cơ quan điều phối và giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng trong hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Ủy ban thông qua và chỉ đạo thực hiện các dự án thành phần, chương trình, kế hoạch hành động 5 năm và hàng năm thuộc Đề án sông Đồng Nai.

 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai gồm: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Đồng thời, Ủy ban có nhiệm vụ kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án; chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và các nhiệm vụ khác, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Về cơ cấu tổ chức, Chủ tịch Ủy ban sông Đồng Nai nhiệm kỳ đầu do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm với thời gian 3 năm. Các nhiệm kỳ tiếp theo với thời gian 2 năm do Chủ tịch UBND của 1 trong số 12 tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đảm nhiệm thông qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Ủy ban không đảm nhiệm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.