An Giang: Triển khai biện pháp cấp bách thu gom, xử lý chất thải

ThienNhien.Net – UBND tỉnh An Giang xác định tăng cường quản lý nhà nước, từng bước xã hội hoá công tác thu gom và xử lý các chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp bách và vô cùng quan trọng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, mấy năm gần đây, tốc độ phát triển nhanh các khu dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu điểm du lịch, xã hội hóa ngành y tế… đã làm lượng chất thải sinh hoạt trong nhân dân, bệnh viện, đơn vị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… ngày càng nhiều nhưng chưa được quản lý, tổ chức thu gom triệt để.
 
Khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại.
 
Cụ thể, Sở Tài Nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại; tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các bãi xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm tra sau báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng bãi xử lý.
 
Đến năm 2015, thu gom và xử lý toàn bộ chất thải rắn trên địa bàn
 
UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện công tác đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại. Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án và có chính sách xã hội hóa để thu hút cá nhân, tổ chức tham gia công tác thu gom và xử lý các chất thải rắn trên địa bàn. Đặc biệt, có kế hoạch bố trí kinh phí hàng năm cho các xã, phường, thị trấn xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn và phấn đấu đến năm 2015 thu gom và xử lý toàn bộ chất thải rắn trên địa bàn.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện đề án, dự án quy hoạch các bãi chôn lấp rác hoặc nhà máy xử lý rác đạt tiêu chuẩn kỹ thuật có kết hợp xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại.
 
Sở Y tế rà soát lại các cơ sở y tế (kể cả các cơ sở y tế tư nhân) để có giải pháp tổ chức thu gom và xử lý rác thải y tế nguy hại trong toàn ngành.
 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển xem xét cho vay vốn với mức ưu đãi, tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức thực hiện các dự án liên quan đến thu gom và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý mới, nhanh chóng ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân áp dụng đổi mới công nghệ, thiết bị trong các lĩnh vực xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường thực hiện tốt hơn.