Gần 9.700 tỷ đồng xây khu xử lý chất thải rắn

ThienNhien.Net – Ngày 06/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020.

Công tác quản lý chất thải rắn được xã hội hóa để huy động các nguồn lực tham gia đầu tư các công trình xử lý và quản lý chất thải rắn. Từ nay đến năm 2020, sẽ xây dựng 7 khu xử lý chất thải rắn liên tỉnh với tổng vốn đầu tư 9.683 tỷ đồng (khoảng 598 triệu USD).

Theo quy hoạch, các trung tâm này được xây dựng để bảo đảm xử lý triệt để, tái chế, tái sử dụng chất thải, hạn chế chôn lấp, nâng cao hiệu quả công tác xử lý chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn nguy hại.

Quy hoạch nêu rõ ưu tiên áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế chôn lấp nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả sử dụng đất.