TP. Hồ Chí Minh: Tập trung hoàn thiện cơ chế xử lý ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung đôn đốc, triển khai thực hiện các dự án lớn về môi trường, đồng thời kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về môi trường từ thành phố đến các quận, huyện.

Tại Hội nghị chuyên đề của HĐND TP. Hồ Chí Minh về xử lý ô nhiễm môi trường ngày hôm qua (07/10/2008), một trong những giải pháp nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường được tập trung thảo luận là kiểm tra, rà soát lại quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị mới kèm theo đánh giá tác động môi trường.

Theo lãnh đạo thành phố, sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục người dân và doanh nghiệp… về ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời, hoàn thiện cơ chế xử lý ô nhiễm môi trường

Thành phố kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở gây ô nhiễm, đồng thời tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xử lý môi trường.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ phối hợp với các địa phương lân cận kiểm tra, xử lý môi trường trong khu vực, tiến tới hình thành ban chỉ đạo xử lý môi trường cho toàn khu vực.

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, buộc phải có khu xử lý nước thải tập trung; xây dựng hệ thống quan trắc tự động, nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý chỉ để để đối phó.

Như Cổng TTĐT Chính phủ đưa tin, ngày 23/09/2008, Ban Quản lý Khu chế xuất – Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về môi trường trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.