Tăng cường quản lý việc tạm nhập, tái xuất phế liệu

ThienNhien.Net – Để đảm bảo quản lý chặt chẽ phế liệu tạm nhập, tái xuất phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, vừa qua Bộ Công thương đã có công văn số 7893/BCT-XNK gửi các thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất phế liệu.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân trước khi xin giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất phế liệu phải thực hiện một số quy cụ thể:

Trong trường hợp phế liệu đề nghị được tạm nhập tái xuất có lẫn bất kỳ loại chất thải nguy hại nào nêu trong các Danh mục chất thải nguy hại của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải tuân thủ theo Công ước Basel và Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường . Và các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm nếu phế liệu tạm nhập, tái xuất có lẫn chất thải nguy hại mà không thông báo với Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Đối với việc tạm nhập tái xuất phế liệu không có lẫn chất thải nguy hại, các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ theo Điều 19 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân cũng phải chịu trách nhiệm về việc loại phế liệu xin phép tạm nhập, tái xuất được phép nhập khẩu vào nước dự định tái xuất.

Đồng thời kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2008, thương nhân phải bổ sung vào hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tạm nhập tái xuất phế liệu “Giấy phép nhập khẩu phế liệu” do cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu cấp cho thương nhân nước đó được phép nhập khẩu.

Riêng đối với việc tạm nhập tái xuất phế liệu vào thị trường Trung Quốc, thương nhân phải đăng ký với cơ quan bảo vệ môi trường Trung Quốc và phải được chấp nhận.