Bảo vệ và phát triển rừng khu ATK Định Hóa

ThienNhien.Net – Ngày 21/8/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1134/QĐ – TTg phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng khu ATK Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2020.

Rừng Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong quần thể di tích lịch sử cách mạng ATK – Định Hóa.

Hiện nay, đời sống của nhân dân vùng ATK tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, đầu tư bảo vệ và phát triển rừng là một giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với đồng bào vùng ATK.

Mục tiêu của Đề án là quản lý, bảo vệ và phát triển ba loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) gắn với việc bảo vệ, phục hồi, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ quần thể di tích lịch sử; bảo vệ đa dạng sinh học, tăng cường chức năng phòng hộ môi trường; cung cấp lâm sản cho nhu cầu tiêu dùng và công nghiệp chế biến; Tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc vùng “Thủ đô kháng chiến”; tăng cường giáo dục môi trường và giác ngộ lý tưởng cách mạng cho các thế hệ.

Tổng mức đầu tư cho Đề án năm 2020 khoảng 293.631 triệu đồng. Trong đó chủ yếu là từ vốn ngân sách nhà nước , vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các nhà đầu tư, các chủ cơ sở chế biến hiện có và hộ gia đình trên địa bàn khoảng 10.000 triệu đồng.