Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 28/02/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2008/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 21) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo đó, “Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, chuyển đổi các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh và tiêu chuẩn quốc gia về chất thải đã ban hành trước ngày 01/01/2007 thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải”.

Nghị định 21 nêu rõ: Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phải xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, về chất thải và quy định lộ trình, hệ số áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải theo khu vực, vùng, ngành. Về chất thải, quy chuẩn kỹ thuật địa phương phải nghiêm ngặt hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất thải phù hợp với đặc thù của địa phương mình. Nghị định 21 đã sửa đổi, bổ sung 8 điều của Nghị định 80 trong đó có Điều 13 về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp dự án không có sự thay đổi về công suất thiết kế, công nghệ và môi trường xung quanh thì không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung nhưng phải có văn bản giải trình với cơ quan phê duyệt.

Tất cả các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, cụm làng nghề, dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến nguồn nước lưu vục sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ngoài ra, dự án xây dựng siêu thị, chợ từ 200 điểm kinh doanh trở lên, dự án xây dựng bệnh viện từ 50 giường bệnh, xây dựng khách sạn, nhà nghỉ từ 100 phòng nghỉ trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nghị định 21 có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.