Sắp ban hành định mức ô nhiễm nước thải công nghiệp

Ngày 20/02, Vụ Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết, định mức phát thải các chất gây ô nhiễm nước thải công nghiệp theo sản phẩm các ngành kinh tế dự kiến sẽ được ban hành trong tháng này, kèm theo Thông tư hướng dẫn xác định khối lượng các chất ô nhiễm của nước thải công nghiệp.

Đây là cơ sở quan trọng cho việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP. Quyết định và Thông tư sắp ban hành sẽ hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định khối lượng chất gây ô nhiễm theo định mức phát thải.

Số liệu để áp dụng cho Bản định mức đầu tiên (năm 2008) sẽ được lấy từ các tài liệu nước ngoài có kiểm chứng thực tế đối với một số sản phẩm ở nước ta.

Sau đó, trong các phiên bản tiếp theo sẽ tiến hành lấy mẫu và phân tích nước thải trực tiếp tại các cơ sở công nghiệp và xác định định mức để bổ sung, cập nhật.

Hàng năm, Bộ TN&MT sẽ công bố bản định mức mới.