Quỹ tín dụng xanh cho các dự án vì môi trường

Mới đây Quỹ Tín dụng xanh (Trung tâm Sản xuất sạch VN) đã ra mắt với sự hỗ trợ 5 triệu USD ban đầu của Thụy Sĩ. Quỹ được thành lập nhằm khuyến khích các ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư vào các dự án mang lại lợi ích về môi trường và bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn từ các ngân hàng.

Quỹ sẽ tài trợ một phần vốn đầu tư để doanh nghiệp lắp đặt vận hành công nghệ sản xuất sạch hơn và giảm đáng kể tác động tiêu cực tới môi trường, theo tỷ lệ 15% đối với công nghệ cải thiện môi trường hơn 30%; 25 % đối với công nghệ cải thiện môi trường hơn 50%. Số tiền tài trợ tối đa là 200.000 USD. Đồng thời bảo lãnh 50% vốn vay của doanh nghiệp tại các ngân hàng.

Các ngân hàng Techcombank, ACB, VIB tham gia quỹ có trách nhiệm đàm phán, thiết lập các điều kiện vay với các doanh nghiệp; đánh giá rủi ro khoản tín dụng, quản lý vốn vay.

Quỹ đã xây dựng 15 thông số kỹ thuật với những tiêu chuẩn cụ thể để các doanh nghiệp tự đối chiếu điều kiện vay vốn. Đó là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đã đi vào sản xuất từ 6 tháng trở lên,  vốn điều lệ lớn hơn 5 triệu USD, hơn 500 công nhân; là doanh nghiệp trong nước hoặc liên doanh phía Việt Nam chiếm hơn 51%. Quỹ chỉ hỗ trợ cho các phương thức sản xuất bền vững, thông qua đầu tư mới, thiết bị mới, dây chuyền sản xuất mới hoặc thay thế, mức tín dụng từ 10.000 USD tới 1 triệu USD. Đối với các dự án đa dạng hóa mới tín dụng tối đa là 1,5 triệu USD.  Các doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu cơ bản về trách nhiệm xã hội và tiêu chuẩn môi trường; giảm khí phát thải nhà kính. Quỹ tín dụng xanh không hỗ trợ cho các sản phẩm hoặc dịch vụ về môi trường.

Đến thời điểm này, Quỹ tín dụng xanh là quỹ thứ 7 hỗ trợ tài chính cho sản xuất sạch hơn và công nghệ sạch. Đó là Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF-12,7 triệu USD) hỗ trợ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; Quỹ Quay vòng kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh(2,5 triệu USD); Quỹ Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp thành phố Hồ Chí minh (1 triệu USD); Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội(20 tỷ đồng); Quỹ Bảo vệ môi trường ngành than (1% doanh thu của ngành).