Ấp nở thành công ba giống cá tầm

Ðược sự hướng dẫn và chuyển giao công nghệ của các chuyên gia người Nga, Công ty Hà Quang đã cho ấp nở hai đợt với ba giống cá tầm: cá tầm Nga, cá tầm Siberi và cá tầm Chelet với tổng số cá con đang được nuôi tại trại là 100 nghìn con.

Sau hơn năm tháng triển khai dự án nuôi cá tầm, số cá con được ấp nở tại hồ Tuyền Lâm (TP Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng) đều sinh trưởng, phát triển tốt, có trọng lượng cá con đạt bình quân 300 gram/con.

Cùng với việc ấp nở thành công các giống cá tầm, Công ty Hà Quang cũng nhập về 400 con cá tầm, loại hai kg/con và sau bốn tháng nuôi, trọng lượng cá đã đạt từ sáu đến 10 kg/con. Ðây là mức phát triển nhanh nhất so với tốc độ tăng trưởng của giống cá này trên thế giới.

Việc ấp nở thành công các giống cá tầm và nuôi cá tầm phát triển nhanh tại Ðà Lạt, như vậy mở ra triển vọng mới cho ngành nuôi cá nước lạnh ở Lâm Ðồng và những vùng khác trong cả nước có điều kiện tự nhiên tương tự như ở Ðà Lạt (Lâm Ðồng).