Đã xây dựng chuẩn thông tin địa lý cơ sở ở VN

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia, thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên và môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên và môi trường biển, xây dựng hệ thống thông tin môi trường.

Ông Trần Bạch Giang, Cục trưởng Cục Đo đạc bản đồ đã cho biết thông tin trên.
Được biết, muốn xây dựng chuẩn thông tin địa lý cần có các chuẩn về thu thập, quản lý và sử dụng thông tin địa lý, các bộ dữ liệu nền thống nhất, nhất quán trong thể hiện và sử dụng. Khó khăn nhất khi xây dựng hệ thống bản đồ này là khâu thu thập dữ liệu trong khi Việt Nam lại chưa có chuẩn về thu thập, quản lý và sử dụng thông tin địa lý.
Nhà nước cần thống nhất quản lý các nguồn tư liệu thông tin địa lý, thúc đẩy, hỗ trợ và phát triển các ứng dụng khác trên bộ dữ liệu nền – thông tin địa lý cơ sở quốc gia.