Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học

Ngày 31/5/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg phê duyệt “ Kế hoạch hành động Quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học (gọi tắt là Kế hoạch hành động Quốc gia). Nội dung của Kế hoạch này gồm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Mục tiêu cụ thể Kế hoạch hành động Quốc gia từ nay đến năm 2010 là : Củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống rừng đặc dụng (góp phần đạt tỷ lệ che phủ rừng 42-43% ) ; phục hồi 50% diện tích rừng đầu nguồn đã bị suy thoái; bảo vệ có hiệu quả các loài động vật, thực vật quý, hiếm, nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng; ba khu bảo tồn thiên nhiên được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới hoặc khu dự trữ sinh quyển thế giới và 5 khu bảo tồn thiên nhiên được công nhận là di sản ASEAN . Nâng tổng diện tích các khu bảo tồn đất ngập nước và biển có tầm quan trọng quốc tế và quốc gia lên trên 1,2 triệu ha; phục hồi được 200.000 ha rừng ngập mặn; xây dựng 5 khu đất ngập nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được công nhận là khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar). Sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật qua việc kiểm định 100% các giống, loài, nguồn gen sinh vật nhập khẩu; kiểm soát, đánh giá và ngăn chặn các loại sinh vật lạ xâm lấn. Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

Định hướng đến năm 2020 của Kế hoạch hành động quốc gia gồm : Bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững đa dạng sinh học về các nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái phong phú của Việt Nam; quản lý an toàn sinh học một cách có hiệu quả để bảo vệ sức khoẻ nhân dân, môi trường và đa dạng sinh học; có những đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trong khu vực và toàn cầu; thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế và đa dạng sinh học và an toàn sinh học mà Việt Nam là thành viên…