Học bổng quốc tế quỹ Ford

Chương trình học bổng quốc tế quỹ Ford hỗ trợ đào tạo các ngành sau:

1. Xây dựng vốn và phát triển cộng đồng
– Trẻ em, thanh niên và gia đình
– Giới tính và sức khoẻ sinh sản
– Phát triển lực lượng lao động
– Tài chính phát triển và an ninh kinh tế
– Môi trường và phát triển
– Phát triển cộng đồng

2. Giáo dục, truyền thông, mỹ thuật và văn hoá
– Cải cách giáo dục
– Cao học và học bổng
– Tôn giáo, xã hội và văn hoá
– Phương tiện truyền thông
– Mỹ thuật và văn hoá

3. Hoà bình và công lý xã hội
– Quyền con người
– Hợp tác quốc tế
– Quản lý
– Xã hội dân sự

Hạn cuối: Thay đổi tùy theo từng quốc gia.

Chi tiết liên hệ:
Ford Foundation Internationtal Headquarters
320 East 43rd Street
New York, NY 10017
United States
Tel: 212 573 5000
Fax: 212 351 3677
question@fordifp.net

Và xem tại:
http://www.fordfound.org/news/more/11272000ifp/index.cfm