Điều chỉnh nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước, lưu vực sông và cơ quan thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam

Ngày 24/5, Văn phòng Chính phủ đã có công văn 2794/VPCP-TCCB gửi các Bộ: Nội vu, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc điều chỉnh nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước, lưu vực sông và cơ quan thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.

Công văn nêu rõ, việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý tài nguyên nước, lưu vực sông và cơ quan thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ được giải quyết trong quá trình soạn thảo các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2576/VPCP-TCCB ngày 16/5/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các nhiệm vụ chồng chéo hoặc chưa rõ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ.